Kiváló Közművelő oklevelet kapott Gudor Kund Botond lelkipásztor

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kiváló Közművelő oklevelet adott át Gudor Kund Botond református esperes-lelkipásztornak, a gyulafehérvári magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

2021. június 17-én, Gyulafehérváron, a Bekecs színtársulat előadása előtt átadták Gudor Kund Botond lelkipásztornak a Kiváló Közművelő oklevelet. Köszöntőbeszédet mondott az EMKE elnöke, Széman Péter, a méltatást Ladányi Árpád Csaba, Fehér Megye RMDSZ elnöke írta és olvasta fel.

A laudáció szövege alább olvasható:

Tisztelt gyulafehérvári és fehérmegyei magyarok!

Igen tisztelt meghívott vendégeink!

Hosszú idő után, szinte 2 éves megszorítások után ismét újraindulhat a közösségi élet.

De mielőtt megtekintenénk a Bekecs színtársulat előadást, egy díjátadásra kerül sor. Éspedig az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az EMKE által alapított díj kiosztása.

Köszöntöm sorainkban Széman Péter urat, az EMKE elnökét, valamint Serfőző Leventét, az EMKE alelnökét, és megkérem az elnök urat fáradjon a színpadra, mondjon egy pár szót arról a díjról amelynek az átadása meg fog történni a mai nap folyamán itt és most.

Ezen díj átadásával közösségünk elismerését fejezzük ki identitásmegtartó, hitéleti, kulturális téren végzett munkájáért közösségünk egyik tagjának.

Itt, Gyulafehérváron és környékén, egy maroknyi református és katolikus magyar küzd naponta megmaradásáért, miközben ki vagyunk téve a többségi nemzetbe való beolvadás veszélyének. Ahhoz, hogy itt, egy olyan környezetben ahol a magyarság aránya pár százalékos, ahol napi tevékenységeink alatt más magyarral ritkán vagy egyáltalán nem találkozunk és ezért a magyar nyelv használata jelentősen beszűkül, magyarságunk megtartását, nemzeti öntudatunkat, magyar nyelvünket csakis iskoláink, egyházaink és közösségi tevékenységeink biztosítják.

Csak az a magyar szórványközösség képes sajátmagát megtartani, amelyben szervezett intézmények magyar közösségi tevékenységet fejtenek ki és ezáltal, a magyar kultúrával folytonos és erős kapcsolatuk van. Azonban, szervezett intézmények kizárólag ott működhetnek, ahol vannak olyan személyek, akik tudásukat, munkájukat, tapasztalatukat önként és minden ellenszolgáltatás nélkül a közösség rendelkezésére bocsájtanak.

“Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” – mondta Kodály Zoltán zeneszerző és néprajzkutató.

Kodály Zoltán szavai ma aktuálisabbak, mint valaha hiszen olyan globális folyamatok zajlanak világunkban, olyan globális folyamatokat irányítanak, amelyeknek célja a nemzeti kultúrák, a keresztyén értékek eltiprása.

Fehér megyében a magyarság él, reménykedik és optimistán tekint a jövőbe. Nem tétlenkedik, hanem szervezi önmagát, közösségi életet él, több szálon kapcsolódik a magyar kultúrához és értéket teremt, mert vannak, akik ezért fáradhatatlanul dolgoznak.

Közösségünk elismerésben részesíti a magyar közösség fejlődése, anyanyelvünk ápolása és az egyetemes magyar kultúra közvetítése területeken aktív személyeket. Ezért 2021-ben Gudor Kund Botondot, gyulafehérvári lelkipásztort, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperesét javasoltuk az EMKE által létrehozott közművelődési díjra.

Gudor Kund Botond tevékenysége nélkül szegényebbek lennénk, életünk sekélyesebb volna. Gudor Kund Botond fáradhatatlanul dolgozik a közösségért, nem hátrál meg, ha nehézségekbe ütközik, végzi tovább rendületlenül azt a munkát, amiről tudja, hogy a közösségünknek szüksége van, amiről tudja, hogy fontos. Munkája közösségünk társadalmi, vallási, kulturális életünk fontos alkotó elemei és tevékenységével, szerepvállalásával közösségünk megtartásához, megmaradásához és építéséhez járul hozzá.

Példát mutat nekünk most, a XXI században, amikor a globális irányzatok értéktelennek, sőt megvetendőnek kiáltják ki a válásosságot, a keresztény hitet és erkölcsösséget, maradinak a nemzeti kötödéseket, nacionalizmusnak a haza és nemzetszeretetet.

Általános életrajzi adatok:

Gudor Kund Botond 1971. szeptember 11-én Balázsfalván (Fehér megye) született. Tanulmányait Búzásbocsárdon, Balázsfalván, Nagyszebenben, Kolozsváron, Budapesten, Szegeden, Amsterdamban és Gyulafehérváron végezte. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben lelkipásztori, majd a Babes-Bolyai Történelem Fakultásán történészi diplomát szerzett. Poszt graduális tanulmányait Amsterdamban (Hollandia) és Romániában végezte: 5 könyv szerzője, többnek szerkesztője. Tanulmányai hazai és külföldi lapokban jelentek meg. Érdeklődési köre a magyar és európai történetírás, az egyháztörténetírás 16-18. századi története, 1848-1849-es forradalom és szabadságharc erdélyi polgárháborújának története és helytörténet.

A Bod Péter Alapítvány és a Magyarigeni Egylet vezetője. A civil szerezetek tevékenységüket a magyar közösségépítés, oktatásfejlesztés és magyar vonatkozású műemlékvédelem területén fejtik ki.

Az inter-etnikus kapcsolatokon belül a magyar értékek erdélyi népszerűsítését és elfogadtatását tűzte ki célul.

A gyulafehérvári és környékbeli közösségépítés területén évente megszervezi a magyar közösséget megszólító rendezvényeket és eseményeket, közvetít az Egyházak és a civil szervezetek, valamint a vegyes házasságban élő magyarok között.

Emlékjelhagyásai közül megemlítjük a magyarigeni Bod Péter mellszobor és a Karácsony Benő emléktábla állítását.

2013-ban megszervezte azt a gyulafehérvári főtéri ünnepséget amelyen Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400-ik évfordulóját ünnepelhettük.

A román közösséggel partneri viszonyt folytat. A magyar nemzeti közösség értékeit a Gyulafehérvári Múzeumban, a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, Zalatnán, Abrudbányán, Bethlenszentmiklóson bemutatta és képviselte (tárgyi és művészeti értékek, kiállítások, könyvek).

Lelkészi tevékenységét Gyulafehérváron, Szászsebesen, Alvincen, Marosszentimrén valamint a településekhez tartozó 11 szórványban folytatja, amely területileg Fehér megye 30 % fedi le. A Nagyenyedi Egyházmegye esperese, ahol a lelki és közösségfejlődés vágyával új alapokra helyezte az IKÉ-t, a Nőszövetséget és Presbiteri Szövetséget, új és modern egyházmegyei székhelyt hozott létre. A rá bízott egyházmegyei közösségeket látogatja, számukra tanulmányi kirándulásokat, rendezvényeket szervez. Közösségeit folyamatosan látogatja és a balázsfalvi magyar rádió adás főszerkesztője.

Állandó küzdelmet folytat a kommunista rendszer által elvett ingatlanok visszaszerzéséért.

A közösségi életet a helyi magyar érdekképviselettel összhangban és harmonikusan fejleszti.

A református Zsinat vezetőségi és több zsinati bizottság tagja. A református teológusok oktatásáért felelős bizottságban aktív szerepet tölt be. Szolga és munkatársait, a rá bízott közösséget lelkesíti a társadalmi, érdekképviseleti és műemlékvédelmi munkákban. Esperesként a római katolikusokkal, görögkatolikusokkal, ortodoxokkal és evangélikusokkal harmonikus, eredményes ökumenikus kapcsolatot ápol.

Díjak: Ezüst fenyő díj (RMDSZ, 2012), Forster Gyula emlékérem (Magyar Kormány,2008) Ex libris díj (Gubcsi L, 2016), Czelder Márton díj- Marosszentimre (2017, EREK)

Tagságok: Erdélyi Lelkészértekezlet (Kolozsvár), International Reformed Theological Institute (Amsterdam), Erdélyi Múzeum Egylet (Kolozsvár)

Ladányi Árpád Csaba, Fehér Megye RMDSZ elnök