Kiváló Közművelő oklevelet adtunk át Medgyesen

Kiváló Közművelői oklevelet régióként és ezen belül kisrégióként évente egyet-egyet ítélünk oda. A Dél-erdélyi szórvány Medgyes és környéke régióban idén Székely Zoltán Márton és Székely Anna-Eli lelkipásztor–diakónus házaspár munkáját ismerte el ezzel az EMKE.

Kiváló Közművelői oklevelet régióként és ezen belül kisrégióként évente egyet-egyet ítélünk oda. A Dél-erdélyi szórvány Medgyes és környéke régióban idén Székely Zoltán Márton és Székely Anna-Eli lelkipásztor–diakónus házaspár munkáját ismerte el ezzel az EMKE.

2021. június 20-án hálaadó istentisztelet keretében tartott EMKE-ünnepélyen adta át az EMKE Dél-Erdély régiójának elnöke, Serfőző Levente, valamint az Országos EMKE elnöke, Széman Péter a Kiváló Közművelő oklevelet Székely Zoltán Márton és Székely Anna-Eli lelkipásztor–diakónus házaspárnak.

Széman Péter köszöntője után Wenzel-Gazdag Erzsébet színművész méltatta a házaspár életét és munkásságát, kiemelve, hogy mindketten milyen sokat tesznek a helyi szórványközösségért, emellett magukat is folyamatosan képezve. A díjazottak köszönő szavaikban elmondták, hogy a közösség ad erőt a tenniakaráshoz, valamint, hogy az Úr ládája ma a kultúra és a hit ládája, melyet őrizni kell. 

Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben nyílt meg Orth István Az ember tragédiája című tárlata, melynek megnyitóját, a drámai költeménnyel kapcsolatos néhány gondolatot kiemelve Széman Emese Rózsa, az EMKE kutatója tartotta, majd a művész szólt az alkotás folyamatáról.

A házaspár méltatásának szövege alább olvasható:

Székely Zoltán Márton református lelkész és Székely Anna-Eli tanító- óvónő, diakónus

Nagy öröm számomra, hogy mai ünnepeltjeink, a Székely házaspár méltatásának
feladata nekem jutott. A felkészülés során még egyszer tudatosult bennem, hogy két ilyen
kivételes, lelkes és tevékeny ember életművének rövid összefoglalása kicsit sem könnyű
feladat, így kérem, nézzék el nekem, ha a teljesség igénye nélkül, de lehetőleg minél több
oldalról megvilágítva vázolom munkásságukat. Habár külön-külön beszélek róluk, tudnunk
kell, hogy munkájuk egymásba szövődik és legjobb tudásuk szerint kiegészítve egymást
építik a Medgyesi Református és magyar közösséget 2008. óta töretlenül.

Székely Zoltán Márton 1970. január 6-án született Kolozsvárott, Székely János és
Brandisz Emilia Mária gyermekeként. Kiemelném, hogy édesapja református, édesanyja
római katolikus vallású. Úgy hiszem, hogy ez a családi háttér jó alapot jelent a későbbiekben
munkája során, főként a Medgyesen igenis jelen lévő több felekezetű és több nemzetiségű
családok, közösségek megértéséhez, az ökumenikus kezdeményezések felkarolásához.

Az I – VIII osztályt a Kolozsvári Zeneiskola hegedű és zongora szakán végezte. 1988-
ban érettségizett, majd 1989-től a Kolozsvári Protestáns Lelkészképző Intézet hallgatója.
Kiegészítő tanulmányokat végzett a Debreceni Hittudományi Egyetem, Teológia illetve
Gyülekezeti Zene és Ének Szakán, a budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem
Hebreiszika Szakán. További egyetemi tanulmányokat folytatott a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudomány Egyetem, Filozófia, később Pszichológia Karán, kiegészítve tanulmányait a
németországi Wilhelms Universität zu Münster-Westfalen, Ószövetségi Szakán, a kolozsvári
Helmuth Weiss, Lelkigondozási Tanfolyammal illetve a Holland-Magyar Kontextuális
Lelkigondozási Tanfolyammal Kolozsvárott és Kecskeméten.

1994. óta megszakítás nélkül református gyülekezeti lelkészi munkát végez. Szolgált az
Ajtoni és Bogártelki Ref. Egyházaknál, 2005-től pedig a Medgyesi Ref. Egyház
szórványközösségénél teljesít szolgálatot.

A 2008 – 2021 közötti időszakban számos vallási és kulturális esemény megálmodója,
szervezője, hagyományok elíndítója, a művészet mecénása a Medgyesi Református Egyház
területén vagy azon kívül.

A magyar történelmi események éves megemlékezésén túl kulturális, történelmi,
közösségépítő, hagyományőrző jellegű események, tanulmányi kirándulások, magyarságépítő
gyermektáborok szervezője, ifjúsági programok támogatója valamint ökumenikus, magyar
kulturális, civil és politikai szervezetek, a helyi magyar lapok közreműködője.

Megemlíteném itt Jakab Árpád medgyesi képzőművész támogatását, akinek számos
műve, szobrok, festmények Székely Zoltán tiszteletes úr felkérésére vagy támogatásával
készült el, köztük a Szeben megyei reformástus templomokat ábrázoló 14 festmény is,
amelyből több alkalommal is szerveztek vándorkiállítást az elmúlt években. Egyházi
méltóságok, a civil élet kiemelkedő személyiségei, nagy tudású helyiek, zenészek, színészek
osztották meg tudásukat, értékeiket a medgyesi református és általában a magyar közösséggel.
„Medgyesi Magyar Kultúrest” címmel mintegy tíz éven át szervezett rendszeres
előadássorozat akár a néhai Medgyesi Magyar Népi Egyetem utódjának is tekinthető. Évente
többtíz eseményt számlálhatunk Székely Zoltán szervezésében, köztük nagyobb lélegzetvételű
éves eseményeket is.

Többek közt kezdeményezésére jött létre a Medgyesi Református Értelmiségi Kör,
valamint a „Medgyesi Kálvincsillag” nevű zenélő ifjakból álló együttes is.

Felesége, Székely Anna-Eli 1981. július 1-jén született Balázsfalván, Gazsi István és
Anna gyermekeként. Az I – VI. osztályt Búzásbocsárdon végezte, majd a Nagyenyedi Bethlen
Gábor Református Kollégium diákja volt, ahol tanító – óvónői és vallásoktatói képesítést
nyert. Tanulmányait a Gylafehérvári Egyetemen folytatta, szociális munka és tanárképző
szakon. A Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen mentálhigiénés segítő-szakemberi
képesítést nyert, illetve a Budapesti Napfogyatkozás Egyesületnél Gyászfeldolgozói -
gyászcsoportvezetői képesítést. A Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végzett
Pasztorálpszichológia kutató-mesteri tanulmányainak zárására idén június 30-án kerül sor.
Ehhez sok sikert kívánunk. Az évek során több pedagógusi továbbképzőn is részt vett.

2001 – 2013 között címzetes tanítóként és tanárként tevékenykedett Fehér és Szeben
megyei iskolákban, ahol a munkahelyi kötelesség és hivatástudat mellett foglalkozott
iskolaközi vagy megyeközi személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő projektekkel,
személyiségfejlesztő- kreatív körök megszervezésével és vezetésével, illetve fogyatékkal élő
vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésével és iskolába való integrációjával,
ez utóbi témáról tanulmányt is írt.

2013-tól a Medgyesi Református Egyházközség diakónusaként tevékenykedik, igen
összetett feladatkörben, mely magába foglalja diakóniai, karitatív tevékenységek szervezését,
a lelkigondozást, szervezést és kapcsolatépítést, csoportokkal és egyénekkel való foglalkozást,
személyiségfejlesztést és hitépítést, közösségépítést, oktatást és nevelést, a magyarságtudat
ápolását és erősítését.

Jelentős részt vállal a gyülekezet építésében: újraszervezte a Medgyesi Református
Nőszövetséget, előadásokat és lelkigondozói bibliaórákat tart, új tagok bevonásával.
Megszervezte a református alapokon álló „Gyülekezeti diakóniát” valamint az ezt támogató
70 önkéntesből álló csoportot. Diakónusi munkássága kezdetén feltérképezte a közösségi
problémákat, meghatározva a prioritásokat. Azóta is Anna-Eli készíti a féléves munkaterveket
az aktuális események figyelembevételével. „Lídia-alkotóműhely: támogatás a diakóniának”
névvel új munkacsoportot hozott létre, amelynek célja az asszonyi kéz, illetve kézimunka
értékesítése gyülekezetépítési célokra. Bazárok szervezésével a református magyar
anyaközösség számára biztosít anyagi és közösségi támogatást. Feladatának tekinti a
Medgyesi Magyar Kultúresteken és egyéb eseményeken az asszonyi háttérmunka szervezését
és irányítását is.

Vezetésével közösségi hálózat épült mintegy 150 aktív önkéntes támogatásával, akik
missziós céllal különböző jellegű írásokat, ünnepekkor csomagot, levelet juttatnak el a
címzettekhez. Létrehozott egy intenzív telefon-hálózatot is, ilyen formán is tartva a
kapcsolatot a gyülekezet idős vagy magányos tagjaival. Bevezette az „Idősek napja” című
programot, melynek keretében évente 2-3 alkalommal, a 65 év fölötti korosztály vehet részt a
számukra kigondolt, támogató jellegű programon és istentiszteleti lelkigondozáson. Állandó
közreműködésben áll a gyülekezeti vezetőséggel: lelkipásztorral és presbitériummal. A
stratégiai jelentőségű dolgokban való tanácskozás, féléves munkatervek bemutatása, anyagi és
erkölcsi támogatás megnyerése is Anna-Eli feladatai közé tartozik. Ami engem személyesen
megérintett, kezdeményezésére bevezették az Egyedül Élők estéje programot a közösségben,
amelynek köszönhetően Karácsony szombatján az egyedül élő embertársakat hívják együttlétre és közös vacsorára. Gondoljunk csak bele, mekkora nagy ajándék ez a Szeretet ünnepén!

A gyülekezeten túl szoros együttműködésben áll a medgyesi Római Katolikus és
Unitárius Nőszövetségekkel, illetve az Ökumenikus Világimanap rendszeres, közös
megünneplésének köszönhetően a német evangélikus, illetve az görgögkatolikus és ortodox
nőtársakkal is. (Ez olyan többévizedes ökumenikus hagyomány Medgyesen, amelyre a helyi
lelkészek, papok bizton építhetnek olyan eseménysorozatok szervezésekor is, mint az évente
megtartott Ökumenikus Imahét.)

2014-től működteti a Fiatal Anyák Körét, melynek találkozóira neves előadókat hív
meg.

A Diakóniai gyülekezeti gyűjtési napok bevezetésével, egy-egy rászoruló magyar
intézményt vagy gyülekezetet támogatnak anyagilag.

Mindemellett több éven át vallásórákat tartott a helyi Báthory István Általános
Iskolában. Hozzájárult a gyermekek közti kapcsolat létesítéséhez a nagyenyedi Kollégium és
a medgyesi vallásórások iskolai rendszerében.

Az országos és a egyházmegyei magyarsággal való közreműködés folytán több ízben
szervezett nőszövetségi találkozókat, konferenciákat, többek közt az „500 éve reformáció”
program részeként is.

A közösség jövőjét szem előtt tartva gyermek-programokat, rendszeres evangelizációs
találkozókat szervez a közösség fiatal tagjainak, többek közt Vakációs Bibliahetet is.

Amint a kedves hívek és vendégek is hallhatták, két olyan kiváló, minden szinten
elismert szakember van itt köztünk, akik önzetlen munkájukkal, szaktudásukkal és
megalkuvást nem ismerő minőséggel, egymást támogatva, kiegészítve gazdagítják
gyülekezeti, magyar közösségi, egyházi, kulturális és művészi életünket, értéket és
hagyományt teremtve, megélve itt a szórványban.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által adományozott díj, szerény köszönet
és elismerés fáradságos munkájukért. Kérem vegyék ösztönző jellegűen tevékenységük
további folytatására, kivált ezekben az új kihívásokkal teli időkben.

Példamutató életüket, önzetlen munkájukat Isten fizesse és áldja meg.

Wenzel-Gazdag Erzsébet, Medgyes, 2021. június 20.

Fényképek: Székely Anna-Eli, Serfőző Levente