ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

„Aki nyavalyog, de nem változtat, annak még nem fáj eléggé”

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f49402dfae330d6668d8c80e2f0617e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Dr. Bubo gondolat&aacute;t egyik előad&oacute; id&eacute;zte a Rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak V. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n. A 2017. november 24-25-&eacute;n &ouml;sszegyűlt civil szervezetek k&eacute;pviselői nem nyavalyognak, hanem tettre k&eacute;szek: a m&aacute;sf&eacute;l napos intenz&iacute;v tan&aacute;cskoz&aacute;s alatt fontos inform&aacute;ci&oacute;kat gyűjt&ouml;ttek be &eacute;s osztottak meg egym&aacute;ssal, &eacute;s megalapozt&aacute;k annak a krit&eacute;riumrendszernek a l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;t, amely, rem&eacute;lhetőleg, n&eacute;h&aacute;ny h&oacute;napon bel&uuml;l kikrist&aacute;lyosodik, &eacute;s behat&aacute;rolhat&oacute; keretek k&ouml;z&eacute; fogja a magyar h&aacute;zak fogalm&aacute;t.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A p&eacute;ntek esti bemutatkoz&oacute; k&ouml;r, melyre a r&eacute;sztvevő nagyj&aacute;b&oacute;l 30 magyar h&aacute;z (k&ouml;zt&uuml;k olyan t&aacute;voli partnereink-bar&aacute;taink is, mint a bukaresti vagy a pusztinai h&aacute;zak) nagyr&eacute;sze m&aacute;r meg&eacute;rkezett, m&aacute;r előrevet&iacute;tette, hogy mik azok a problematikus pontok, amelyeket r&eacute;szben a m&aacute;snapi előad&aacute;sok kibontottak, r&eacute;szben pedig amelyek a d&eacute;lut&aacute;ni eszmecsere kiindul&oacute;pontj&aacute;ul szolg&aacute;lhattak.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1233\" style=\"width: 560px; height: 374px;\" /><br />\n <em>Dr. Sz&eacute;man P&eacute;ter, a szervező EMKE eln&ouml;ke (<a href=\"https://www.facebook.com/pg/erdelyi.magyar.kozmuvelodesi.egyesulet/photos/?tab=album&amp;album_id=1891635387815194\" target=\"_blank\">Tov&aacute;bbi k&eacute;pek&nbsp;&raquo;</a>)</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Fenntarthat&oacute;s&aacute;g &eacute;s finansz&iacute;roz&aacute;si lehetős&eacute;gek</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szombat d&eacute;lelőtt h&aacute;rom szakmai előad&aacute;s j&aacute;rta k&ouml;r&uuml;l a fenttarthat&oacute;s&aacute;g k&eacute;rd&eacute;s&eacute;t, m&aacute;r l&eacute;tező, vagy megteremtendő keretek k&ouml;z&ouml;tt. <strong>Szedlacsek Em&iacute;lia</strong>, az EMMI Kult&uacute;r&aacute;&eacute;rt Felelős &Aacute;llamtitk&aacute;rs&aacute;g K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi Művelőd&eacute;si &eacute;s Műv&eacute;szeti Főoszt&aacute;ly&aacute;nak vezetője a kultur&aacute;lis alapell&aacute;t&aacute;si program magyarorsz&aacute;gi p&eacute;ld&aacute;j&aacute;t mutatta be, illetve a kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyek lakoss&aacute;gsz&aacute;m alapj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő finansz&iacute;roz&aacute;s&aacute;nak ottani rendszer&eacute;t. Ezen előad&aacute;s alatt siker&uuml;lt egy fogalombeli k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;get is tiszt&aacute;zni: a normat&iacute;v t&aacute;mogat&aacute;s hat&aacute;rainkon t&uacute;l a fejkv&oacute;ta alap&uacute; t&aacute;mogat&aacute;st jel&ouml;li, s nem a n&aacute;lunk haszn&aacute;latos alap, a műk&ouml;d&eacute;st a p&aacute;ly&aacute;zati rendszeren k&iacute;v&uuml;l seg&iacute;tő finansz&iacute;roz&aacute;st.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1235\" style=\"width: 560px; height: 374px;\" /><br />\n <a href=\"https://www.facebook.com/pg/erdelyi.magyar.kozmuvelodesi.egyesulet/photos/?tab=album&amp;album_id=1891635387815194\" target=\"_blank\"><em>Tov&aacute;bbi k&eacute;pek&nbsp;&raquo;</em></a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&eacute;kely Istv&aacute;n</strong>, az RMDSZ &uuml;gyvezető aleln&ouml;ke arr&oacute;l besz&eacute;lt, hogy milyen alternat&iacute;v&aacute;i lehetnek a fenntarthat&oacute;s&aacute;gnak, valamint, hogy az &eacute;rdekv&eacute;delmi k&eacute;pviselet ebben hogyan tud seg&iacute;teni. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy elengedhetetlen a magyar h&aacute;zak k&ouml;r&eacute;nek meghat&aacute;roz&aacute;sa, hiszen ez most el&eacute;gg&eacute; k&eacute;pl&eacute;keny fogalom, illetve az is, hogy funkci&oacute;juk is j&oacute;l k&ouml;r&uuml;l&iacute;rhat&oacute; legyen. Azt is hangs&uacute;lyozta, hogy a helyi &eacute;s megyei &ouml;nkorm&aacute;nyzatok &aacute;ltal ki&iacute;rt p&aacute;ly&aacute;zatokon el&eacute;g sz&eacute;p sz&aacute;mban nyernek magyar civil szervezetek, &eacute;rdemes nem szem elől t&eacute;veszteni ezt a finansz&iacute;roz&aacute;si lehetős&eacute;get sem.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Bord&aacute;s Istv&aacute;n</strong> mint a Magyar N&eacute;pművelők egyes&uuml;let&eacute;nek eln&ouml;ke kapott megh&iacute;v&aacute;st a tal&aacute;lkoz&oacute;ra, de nem mell&eacute;kes, hogy ő a k&eacute;t magyarorsz&aacute;gi EMKE-k&eacute;pviselet k&ouml;z&uuml;l az egyiknek, a s&aacute;rospatakinak a vezetője, &eacute;ltetője is. <em>Kult&uacute;ra &ndash; szervezet &ndash; szervezeti kult&uacute;ra. Krit&eacute;riumok &eacute;s műk&ouml;d&eacute;s a magyar kultur&aacute;lis szervezetekben</em> c&iacute;mű előad&aacute;sa a magyar h&aacute;zak l&aacute;ncolati rendszer&eacute;nek sok hi&aacute;nyoss&aacute;g&aacute;ra h&iacute;vta fel a figyelmet, biztos&iacute;tva ugyanakkor az EMKE-t arr&oacute;l, hogy egy rendszeres adatszolg&aacute;ltat&aacute;si m&oacute;dszertan, a krit&eacute;riumrendszer &eacute;s egy esetleges minős&iacute;tő pontrendszer kidolgoz&aacute;s&aacute;ban is sz&iacute;vesen ny&uacute;jtanak seg&iacute;ts&eacute;get. Hiszen a mi magyar h&aacute;zaink sok ponton hasonlatosak a magyarorsz&aacute;gi művelőd&eacute;si h&aacute;zakkal, m&eacute;g ha vannak is jelentős elt&eacute;r&eacute;sek, m&aacute;r csak a kisebbs&eacute;gi l&eacute;tből fakad&oacute;an is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kultur&aacute;lis munk&aacute;sok &ndash; az &ouml;nkizs&aacute;km&aacute;nyol&aacute;s &bdquo;szent bolondjai&rdquo;</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A d&eacute;lut&aacute;ni &uuml;l&eacute;sszakon k&eacute;t konkr&eacute;t p&eacute;ld&aacute;n kereszt&uuml;l vil&aacute;g&iacute;tott&aacute;k meg az előad&oacute;k a magyar h&aacute;zak illetve &aacute;ltal&aacute;ban a magyar civil szervezetek gondjait. <strong>Serfőző Levente </strong>a nagyszebeni H&Iacute;D &ndash; Szebeni Magyarok Egyes&uuml;lete p&eacute;ld&aacute;j&aacute;n kereszt&uuml;l mutatta be, hogy egy olyan szervezet, amelynek nincsen &aacute;lland&oacute; sz&eacute;khelye &eacute;s fizetett alkalmazottja, folyamatos műk&ouml;d&eacute;st nem tud biztos&iacute;tani, &bdquo;csak&rdquo; esem&eacute;nyszervez&eacute;ssel tud foglalkozni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n N&eacute;mileg hasonl&oacute; helyzetről, az alkalmazott n&eacute;lk&uuml;lis&eacute;gből fakad&oacute; folyamatos tűzolt&aacute;sr&oacute;l besz&eacute;lt <strong>Tam&aacute;s Csilla is</strong>, az EMKE Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezet&eacute;nek eln&ouml;ke. Az EMKISZ ugyan&uacute;gy &aacute;lland&oacute; helysz&iacute;nhi&aacute;nnyal k&uuml;zd, emellett, fiatal kultur&aacute;lis szervezetk&eacute;nt meg kell tal&aacute;lnia saj&aacute;t hangj&aacute;t &eacute;s hely&eacute;t az igencsak sz&iacute;nes &eacute;s sz&eacute;les kultur&aacute;lis palett&aacute;n, emellett az orsz&aacute;gos h&aacute;l&oacute;zat&aacute;nak ki&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;n is dolgoznia kell (eddig Sz&eacute;kelyudvarhelyen, Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;son, Nagyszebenben &eacute;s, ha minden igaz, Aradon &eacute;s Cs&iacute;kszered&aacute;ban indult el a munka helyi EMKISZ alak&iacute;t&aacute;s&aacute;ra).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&eacute;man P&eacute;ter</strong> EMKE-eln&ouml;k a magyar h&aacute;zak n&eacute;h&aacute;ny &eacute;vvel ezelőtti felm&eacute;r&eacute;se alapj&aacute;n &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott bemutat&oacute;ja pedig r&aacute;vil&aacute;g&iacute;tott a jelenlegi helyzetre: sz&aacute;mos h&aacute;zon kellene ism&eacute;t (vagy első alkalommal) k&uuml;lső-belső fel&uacute;j&iacute;t&aacute;st v&eacute;gezni, ami, mint tudjuk, nem kis befektet&eacute;s, amellett, hogy biztos&iacute;tani kell(ene) a folyamatos műk&ouml;d&eacute;st, programokat, amelyeknek a havi rezsi kifizet&eacute;se p&eacute;ld&aacute;ul csak egy szelete.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1236\" style=\"width: 270px; height: 180px;\" />&nbsp; &nbsp;<img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1237\" style=\"width: 270px; height: 180px;\" /><br />\n <a href=\"https://www.facebook.com/pg/erdelyi.magyar.kozmuvelodesi.egyesulet/photos/?tab=album&amp;album_id=1891635387815194\" target=\"_blank\"><em>Tov&aacute;bbi k&eacute;pek&nbsp;&raquo;</em></a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Krit&eacute;riumrendszer &ndash; hogyan tov&aacute;bb?</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A d&eacute;lut&aacute;n nagyobbik r&eacute;sz&eacute;ben, bő k&eacute;t &eacute;s f&eacute;l, h&aacute;rom &oacute;r&aacute;n kereszt&uuml;l tartott az a kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;s, pontosabban eszmecsere, k&ouml;z&ouml;s gondolkod&aacute;s &eacute;s &ouml;tletel&eacute;s, amelynek eredm&eacute;nye egy, m&eacute;g a nyilv&aacute;noss&aacute;g el&eacute; nem hozhat&oacute;, de a tov&aacute;bbi munka megalapoz&aacute;s&aacute;nak igencsak megfelelő krit&eacute;riumrendszer, amelynek finom&iacute;t&aacute;s&aacute;val, pontos&iacute;t&aacute;s&aacute;val egy 2-3 tag&uacute; csapat foglalkozik. A rem&eacute;lhetően 2 h&oacute;napon bel&uuml;l megsz&uuml;lető rendszer v&eacute;gleges kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz azonban m&eacute;g sok lev&eacute;lv&aacute;lt&aacute;sra, a magyar h&aacute;zak l&aacute;ncolata k&eacute;pviselőinek k&ouml;z&ouml;s munk&aacute;j&aacute;ra van sz&uuml;ks&eacute;g.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>dr. Sz&eacute;man Emese R&oacute;zsa</em></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f49402dfae330d6668d8c80e2f0617e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527328297, expire = 1527414697, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
DSC_6394.JPG

Dr. Bubo gondolatát egyik előadó idézte a Romániai Magyar Házak V. Találkozóján. A 2017. november 24-25-én összegyűlt civil szervezetek képviselői nem nyavalyognak, hanem tettre készek: a másfél napos intenzív tanácskozás alatt fontos információkat gyűjtöttek be és osztottak meg egymással, és megalapozták annak a kritériumrendszernek a létrejöttét, amely, remélhetőleg, néhány hónapon belül kikristályosodik, és behatárolható keretek közé fogja a magyar házak fogalmát.

A péntek esti bemutatkozó kör, melyre a résztvevő nagyjából 30 magyar ház (köztük olyan távoli partnereink-barátaink is, mint a bukaresti vagy a pusztinai házak) nagyrésze már megérkezett, már előrevetítette, hogy mik azok a problematikus pontok, amelyeket részben a másnapi előadások kibontottak, részben pedig amelyek a délutáni eszmecsere kiindulópontjául szolgálhattak.


Dr. Széman Péter, a szervező EMKE elnöke (További képek »)

Fenntarthatóság és finanszírozási lehetőségek

Szombat délelőtt három szakmai előadás járta körül a fenttarthatóság kérdését, már létező, vagy megteremtendő keretek között. Szedlacsek Emília, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának vezetője a kulturális alapellátási program magyarországi példáját mutatta be, illetve a kulturális intézmények lakosságszám alapján történő finanszírozásának ottani rendszerét. Ezen előadás alatt sikerült egy fogalombeli különbséget is tisztázni: a normatív támogatás határainkon túl a fejkvóta alapú támogatást jelöli, s nem a nálunk használatos alap, a működést a pályázati rendszeren kívül segítő finanszírozást.


További képek »

Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy milyen alternatívái lehetnek a fenntarthatóságnak, valamint, hogy az érdekvédelmi képviselet ebben hogyan tud segíteni. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy elengedhetetlen a magyar házak körének meghatározása, hiszen ez most eléggé képlékeny fogalom, illetve az is, hogy funkciójuk is jól körülírható legyen. Azt is hangsúlyozta, hogy a helyi és megyei önkormányzatok által kiírt pályázatokon elég szép számban nyernek magyar civil szervezetek, érdemes nem szem elől téveszteni ezt a finanszírozási lehetőséget sem.

Bordás István mint a Magyar Népművelők egyesületének elnöke kapott meghívást a találkozóra, de nem mellékes, hogy ő a két magyarországi EMKE-képviselet közül az egyiknek, a sárospatakinak a vezetője, éltetője is. Kultúra – szervezet – szervezeti kultúra. Kritériumok és működés a magyar kulturális szervezetekben című előadása a magyar házak láncolati rendszerének sok hiányosságára hívta fel a figyelmet, biztosítva ugyanakkor az EMKE-t arról, hogy egy rendszeres adatszolgáltatási módszertan, a kritériumrendszer és egy esetleges minősítő pontrendszer kidolgozásában is szívesen nyújtanak segítséget. Hiszen a mi magyar házaink sok ponton hasonlatosak a magyarországi művelődési házakkal, még ha vannak is jelentős eltérések, már csak a kisebbségi létből fakadóan is.

Kulturális munkások – az önkizsákmányolás „szent bolondjai”

A délutáni ülésszakon két konkrét példán keresztül világították meg az előadók a magyar házak illetve általában a magyar civil szervezetek gondjait. Serfőző Levente a nagyszebeni HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete példáján keresztül mutatta be, hogy egy olyan szervezet, amelynek nincsen állandó székhelye és fizetett alkalmazottja, folyamatos működést nem tud biztosítani, „csak” eseményszervezéssel tud foglalkozni.

Némileg hasonló helyzetről, az alkalmazott nélküliségből fakadó folyamatos tűzoltásról beszélt Tamás Csilla is, az EMKE Ifjúsági Szervezetének elnöke. Az EMKISZ ugyanúgy állandó helyszínhiánnyal küzd, emellett, fiatal kulturális szervezetként meg kell találnia saját hangját és helyét az igencsak színes és széles kulturális palettán, emellett az országos hálózatának kiépítésén is dolgoznia kell (eddig Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Nagyszebenben és, ha minden igaz, Aradon és Csíkszeredában indult el a munka helyi EMKISZ alakítására).

Széman Péter EMKE-elnök a magyar házak néhány évvel ezelőtti felmérése alapján összeállított bemutatója pedig rávilágított a jelenlegi helyzetre: számos házon kellene ismét (vagy első alkalommal) külső-belső felújítást végezni, ami, mint tudjuk, nem kis befektetés, amellett, hogy biztosítani kell(ene) a folyamatos működést, programokat, amelyeknek a havi rezsi kifizetése például csak egy szelete.

   
További képek »

Kritériumrendszer – hogyan tovább?

A délután nagyobbik részében, bő két és fél, három órán keresztül tartott az a kerekasztal-beszélgetés, pontosabban eszmecsere, közös gondolkodás és ötletelés, amelynek eredménye egy, még a nyilvánosság elé nem hozható, de a további munka megalapozásának igencsak megfelelő kritériumrendszer, amelynek finomításával, pontosításával egy 2-3 tagú csapat foglalkozik. A remélhetően 2 hónapon belül megszülető rendszer végleges kialakításához azonban még sok levélváltásra, a magyar házak láncolata képviselőinek közös munkájára van szükség.

dr. Széman Emese Rózsa

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés