Elhunyt Kötő József

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KÖTŐ JÓZSEF színháztörténész életének 76. évében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. A kiemelkedő közéleti férfi és közművelő az EMKE újjáalakulásának egyik kovácsa volt, később elnökként, majd főtanácsosként szolgálta egyesületünket, melynek meghatározó alakja és haláláig hű munkatársa volt. Kötő Józsefet az EMKE saját halottjának tekinti.

Az EMKE Országos Elnöksége.

 


KÖTŐ JÓZSEFTŐL BÚCSÚZUNK
 

Amitől féltünk – bekövetkezett. Mikes Kelemen szavai jutnak az eszünkbe, amikor a Nagyságos Fejedelem halálát kedves nénjének hírül adta. Mert most Őtőle kell végső búcsút vennünk.

Alig néhány hónappal ezelőtt 75. születésnapján még szerettei, barátai, munkatársai körében köszönthettük, s Ő a nyugalom éveire szóló mindenféle jókívánságokat a Tőle ismert szerénységgel és a jövő iránti bizakodással nyugtázta.

Aztán jött a kegyetlen orvosi diagnózis. Ő maga közölte velem, azzal a nyugalommal, amely a nehéz helyzetekben jellemezte, és amely másoknak is erőt adott szembe nézni a nehézségekkel.

Bízott – bíztunk mindnyájan – az orvostudomány erejében. S számítottunk rá, hogy visszatérnek számára a munkás mindennapok, hiszen annyi terve volt, annyi elkezdett vagy végiggondolt tennivalója.

A Fennvaló másként rendelkezett.

Ebben a pillanatban csak a fájdalom keres magának szavakat bennünk.

Életének, immár lezárult életművének a mérlegét majd csak ezután készítik el az arra illetékesek.

Bizonyára mérleget készítenek egykori kis tanítványai a zsoboki iskolából, akiket az anyanyelv tiszteletére, szellemi értékeink ismeretére és megbecsülésére tanított.

Mérleget készítenek munkatársai a kolozsvári Állami Magyar Színháznál, akiknek oly sok sikerében volt részes – a háttérből. A mindennapi munkába átültetett hitvallása volt, hogy a színháznak az eredeti dráma műhelyének kell lennie, a sajátos erdélyi értékek továbbvivőjének, ugyanakkor nyitottnak a modern törekvések felé, állandó kapcsolatban azzal a közösséggel, amelyben él, s amely létének értelmét adja. A legnehezebb időben volt a színház igazgatója, aki tudta, hogy védőhálónak kell lennie az alkotó munka számára mindenféle ostoba vagy rosszindulatú, sőt a színpadról elhangzó szó létének értelmére törő gonosz hatalmasságokkal szemben.

Mérleget készítünk mi, társai az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület talpra állításában, amely az ő célratörő, szívós munkájának köszönhetően tudott ernyőszervezetévé válni minden helyi értékteremtő törekvésnek, otthonává a sok évtizedes szorongattatás után újra szárnyra kelő és igazi kultúrára szomjas lélek önkifejezésének.

És mérleget készítenek tanítványai az egyetemen, akitől nem csak magyar dráma- és színháztörténet tanulhattak, nem csak a magyar színpad nagy egyéniségeit ismerhették meg, hanem azt a szellemi, művészi és erkölcsi örökséget is, amely minden korok színházművészetét élteti.

Tudásának sajnos, csak egy része formálódhatott könyvekké, hiszen a színházi munkában eltöltött két és fél évtizedben, majd az utóbbi két évtizedben a közéletben vállalt mindennapi teendők mellett ritkán ülhetett az íróasztalhoz.

A „független nyugalom” évei most következtek volna.

Másképp rendeltetett.

Sokan és sokszor fogjuk még emlegetni – valahányszor csak adatban, ítéletben megbízható, megkerülhetetlen könyveit a kezünkbe vesszük.

S emlegetni fogjuk bölcs nyugalmát a konfliktusos helyzetekben, a célt soha szeme elől nem tévesztő kompromisszumkészségét, önzetlen baráti segítőkészségét.

Hiányozni fog – ezért még sokáig itt lesz közöttünk.

           

Dávid Gyula            

 

Búcsú Kötő Józseftől (1939-2015)

            Az EMKE Maros megyei szervezete szomorúan értesült Kötő József elhunytáról. Életpályáját a közösségért való önfeláldozó és példamutató munka jellemezte. 1991-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapítója, főjegyzője, 1998-2008 között országos elnöke, majd főtanácsosa. A közművelődésben szerzett érdemei vitathatatlanok. Nemzete sorsáért aggódó értelmiségiként és cselekvő tisztségviselőként felelősséget érzett a köz ügyeiért, életét a köz szolgálatába állította, amint azt az EMKE jelmondata is hirdeti: „Ki a köznek él, annak élni érdemes.”

     Ő maga vallotta: „Évszázadok színháztörténetének búvárlójaként, több évtizedes múltra tekintő kulturális közalkalmazotti minőségemben, számomra egyértelműen igazolódott, hogy kisebbségi helyzetben mindig a hagyomány és korszerűség szintézise menthette meg a kultúrát. Meggyőződésem, hogy a hagyomány nemcsak közéleti szerepkört betöltő keret, hanem minőségteremtő szellemi műhely is.”

            Emléke legyen áldott!

Az EMKE Maros megyei szervezete

 

Kötő Józseft (1939-2015)

76 éves korában elhunyt dr. Kötő József tanár, színháztörténész, volt oktatási államtitkár, parlamenti képviselő, az EMKE volt főjegyzője, az aradi művelődési élet rendszeres pártolója.

Kolozsváron született és ott is távozott véglegesen, népes, szép családjának körében. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként négy évig Zsobokon tanított, majd negyed évszázadon át a Kolozsvári Magyar Színházban előbb irodalmi titkár, majd igazgató. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Színház tanszékén előadótanár, teatrológiát oktatott.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 1991-es újraindításának egyik fő szervezője, elnöke, majd főjegyzője, utóbb főtanácsosa volt. A filológiai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, nagyon sok erdélyi emlékház vagy emléktábla állításánál segédkezett. Számos színháztörténeti kötete jelent meg, ezek közül talán a leghézagpótlóbb a 2009-ben kiadott Színjátszó Személyek Erdélyben (1919–1940) című. Hazai és külföldi lapokban több száz színházi és drámatörténeti írása jelent meg. Számos magyarországi és romániai kitüntetés tulajdonosa.

Kötő József részt vállalt több aradi és Arad megyei magyar rendezvény megszervezésében, illetve előadásokat, köszöntőket tartott. Javaslatára tartottuk városunkban a Spectator emlékezete szimpóziumot, számos jelentős előadóval. 2002-ben a Csiky Gergely Főgimnáziumban a Csiky Gergely-mellszobor avatásakor figyelmezette a jelenlevőket: Az igazgatók, a diákok és a tanárok változnak. De evvel a mellszoborral a Csiky Gergely által diktált szellemiség itt marad, ebben az iskolában, remélhetőleg nagyon sokáig. De emlékezetes marad a pécskai katolikus templom falán 1996-ban, az EMKE által állított Klebelsberg Kuno-emléktábla leleplezésekor mondott beszéde, vagy az aradi Vox Juventutis gyermekkórus megalakulásának 10. évfordulóján, 2001-ben a Minorita Kultúrházban elhangzott előadása.

Kötő József irodalomtörténészt, az erdélyi magyar közművelődés jeles személyiségét szombaton, 2015. január 24-én 11 órakor búcsúztatják a Kolozsvári Magyar Színház előterében. Távozása veszteség a közéletnek, de az országos mellett, az Arad megyei EMKE-szervezetnek, aradi barátainak és tisztelőinek is.

 

Matekovits Mária,

 

az EMKE Arad megyei elnöke

 

Tisztelt Barátaink!

Megrendített bennünket Kötő Józsefnek, az EMKE volt elnökének, a Csemadok barátjának halála. Eszünkbe jutott, hogy a jeles közéleti személyiség 2014. március 5-én nálunk járt, együtt emlékeztünk a Csemadok megalakulásának 65. évfordulójára, s az ebből az alkalomból szervezett konferencián közösen kerestük  kultúránk megmaradásának lehetőségeit,  latolgattuk megmaradásunk esélyeit.

Kötő József temetése napján ismét Diószegen ülésezik a Csemadok Országos Tanácsa. Itt emlékezünk meg eltávozott Barátunkról, aki nem csak az EMKE és a romániai- , de a kárpát-medencei magyarság kiemelkedő személyisége is volt.

Emlékét megőrizzük.

A Csemadok Országos Tanácsa nevében

Bárdos Gyula
       elnök

 

Megrendít a fájdalmas hír! Nagy veszteség számunkra!  Egyénisége, munkássága példamutató, nagy hatással volt RMDSZ és EMKE vajdahunyadi és Hunyad megyei szervezeti tevékenységünkre. Közösségként és személyesen is osztozunk  családja, valamint az erdélyi magyar közösség fájdalmában és gyászában! Emléke ténylegesen  tovább fog élni bennünk! Isten nyugtassa békében!

 

 

Mély megrendüléssel:

Doboly Beatrix

 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

 

Az EMKE tagsága, vezetősége,

nevezetesen dr. Szémán Péter elnök úr részére

Barátaink a Magyar kultúrában!

Kötő József színházi munkásságát, s közéleti szereplést a sors azzal a végső elégtétellel díjazta, hogy evilági pályafutását a Magyar Kultúra Napjára fejezhette be, hogy most tényleg gyászolva ünnepelhessünk és ünnepelve gyászolhassunk. Ezt ki kellett érdemelnie a döntéshozónál. S ez a tény bennünket, maradókat arra int, hogy vizsgáljuk meg Kötő József ide vonatkozó érdemeit, hogy tanulhassunk a példájából, hogy ne nője be a gaz azt az utat, amit kitaposott a számunkra.

Ennek reményében osztozunk a gyászotokban itt, a szlovéniai Muravidéken.

 

Kepe Kocon Lili

az MNMI igazgatója

 

 

Résztvétnyilvánitás.

Megrendülten értesültünk!

Együttérzéssel és részvéttel vettük tudomásul a szeretet és mélyen tisztelt Dr. KŐTŐ JOZSEF elhunytát.

Mérhetetlen nagy vesztesség ért bennünket itt a végeken a szórványban élő felsővisói maroknyi magyarokat.

KŐTŐ JOZSEF távozása az örökkévalóságban.

Nélküle a felsővisói Reményik Sándor Kulturális Egyesület megalakulása, a Magyar Ház megvevése a fakultatív magyar oktatás létrehozása és számtalan más problémák megoldása 14 év alatt soha se lettek volna megvalósítva. Becsülete, segítőkészsége a szórványban élő magyarok iránti szeretette, otthonteremtés példakép marad számunkra. KŐSZŐNJŰK.

Kívánjuk, hogy az égi hazából tovább is árassz el megértő, szerény segítő szavaiddal, adj továbbra is erőt, hogy helyt állhassunk bátran a mindennapokban, vigyázva családunkra, közösségűnkre és nemzetűnkre.

Szeretteidnek a jó Isten adjon vigasztalást, lelki békét, hogy e vesztességet el tudják viselni.

Együtt érzünk a gyászoló családdal. Nyugalmad legyen csendes és őrködj továbbra is felettünk.

Béke lengjen hamvai felett.

 

Emléke legyen áldott.

 

A Felsővisói Reményik Sándor  Kulturális Egyesület vezetősége és tagsága  nevében,

Horzsa Zsofia.