Alapszabályzat

Az EMKE alapszabálya

 

A romániai magyarság körében 1989. december után városon és falun újraalakult közművelődési célú egyesületek és társaságok elhatározták, hogy munkájuk hatékonyabb végzése érdekében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületbe (EMKE) tömörülnek.

 

I. FEJEZET

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1. Az 1885-ben alakult és 1947-ben külső kényszer miatt megszüntetett Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jogutódjaként, a romániai magyarság körében városon, falun vagy nagyobb régióban alakult jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező egyesületek és alapítványok szövetségeként, az EMKE célul tűzte ki ápolni, terjeszteni, szervezni és ernyőszervezetként koordinálni a közművelődés minden területén a romániai magyar lakosság európai mérce szerinti anyanyelvű műveltségének terjesztését s megfelelő kereteket teremteni ahhoz, hogy a közösségi és az egyéni művelődési értékek az egyetemes kultúra kereteiben érvényesülhessenek.

A magyar kultúra hordozójaként Romániában az EMKE hatékonyan együtt kíván működni a hasonló szervezetekkel (nemzetiségtől, vallástól, politikai hovatartozástól függetlenül) bel- és külföldön, amelyek a közös művelődési hagyományok, egymás kulturális megbecsülése szellemében tevékenykednek.

Tevékenységében az EMKE a jövőben is számít azon egyházak és felekezetek segítségére, amelyek sajátos intézményrendszerük útján a múltban is hagyományosan helyet biztosítottak a magyar nyelvű írástudás, műveltség áthagyományozásának. Az EMKE céljai megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzatok szaktestületeivel és művelődési intézményekkel. Az EMKE ernyőszervezetként ellátja az anyanyelvű művelődés érdekvédelmi feladatait.

Az egyetemes magyar szellemi értékek ápolójaként és terjesztőjeként az EMKE tevékeny kapcsolatot kíván tartani határainkon túl élő, a magyar kultúra megőrzésén és ápolásán munkálkodó egyesületekkel, testületekkel. Ugyancsak élő kapcsolat kialakítására törekszik más országok kisebbségeinek művelődési szervezeteivel, illetve intézményeivel, amelyekkel közösen kívánja megtalálni az identitás megőrzés és az etnikumközi együttmunkálkodás összeegyeztetésének legmegfelelőbb formáit, támogatva ebből a célból is a testvérvárosok és falvak intézményének a kiépülését az országon belül és határainkon kívül.

2. Az egyesület neve: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – székhelye Kolozsváron van. Pecsétjének körirata a következő: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania 1885/1991.

3. Az EMKE célkitűzéseit és feladatait, saját- és társszervezetei révén valósítja meg, az alábbi módon.

 

II. FEJEZET

AZ EGYESÜLET TAGJAI

1. Az egyesület tagjai kollektív, pártoló és tiszteletbeli tagok

2. Az EMKE kollektív tagjai az EMKE saját és társszervezetei. A kollektív tagok képviselet útján gyakorolják a jogokat.

3. Az EMKE saját szervezetei az ernyőszervezet alapszabálya szerint működő vagy ennek elveit elfogadó saját szabályzat alapján jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező testületek, amelyek az EMKE nevét használják.

4. Az EMKE társszervezetei azon jogi személyként bejegyzett társaságok, melyek saját alapszabályuk szerint működnek, s írásban fejezték ki csatlakozási szándékukat az EMKE-hez.

5. A kollektív tagok megtartják elnevezésüket, azonosságukat, saját belső szervezési szerkezetüket és az EMKE tiszteltben tartja autonómiájukat.

6. Az EMKE pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, nemzetiségtől vagy állampolgárságtól függetlenül, aki támogatja az Egyesület célkitűzéseit anyagi hozzájárulással vagy az Egyesület célkitűzéseivel összeegyeztethető más adományokkal.

7. Az elnökség írásbeli javaslata alapján, az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli elnököt és tiszteleti tagokat választhat hazai vagy határon túli kiemelkedő személyiségek közül, akik munkájukkal különösképpen hozzájárultak a romániai magyar kultúra fellendüléséhez.

8. A tagi minőség a következő esetekben szűnik meg:

a) ha a kollektív tag az EMKE Országos Elnökségéhez benyújtott kérése alapján fejezi ki ezen szándékát

b) tevékenységével súlyosan sérti az EMKE alapszabályát

c) ha a kollektív tag megszűnik jogi személyiségnek lenni

9. A tagok jogai és kötelezettségei

9.1. A tagok jogai:

a) Az egyesület által rendezett tevékenységeken való részvétel, az egyesület tevékenységeiről való korrekt információhoz jutás

b) Választhassanak és megválaszthatóak legyenek az egyesület vezetőségi tisztségeibe. A szavazat titkos a személyre szóló szavazatok esetén. A szavazói jogot írott felhatalmazással lehet átruházni.

c) A egyesület fejlődését elősegítő javaslatokat tehetnek

d) A tagok normatív támogatásban részesülhetnek az Országos Elnökségen keresztül

9.2. A tagok kötelezettségei:

a) Ismerjék és tartsák tiszteletben a jelen Alapszabályzatot

b) Vegyenek részt az egyesület által szervezett rendezvényeken

c) Tartsák be az egyesület vezetőségének törvényes döntéseit

d) Képviseljék az egyesületet, ha erre a vezetőség felruházta

e) Teljesítsék a vállalt feladatokat

f) Vegyenek részt és fejtsék ki véleményüket a Közgyűlésen

g) Ne cselekedjenek az egyesület érdekei ellen

 

III. FEJEZET

AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETÉSE

1. Az EMKE országos szervezetének élén az Országos Elnökség áll, mely 1 elnökből, 4 területi alelnökből (Bánság, Partium, Közép-Erdély és Székelyföld), 1 Társadalom Szervező alelnökből, 1 főtanácsosból és a saját és társszervezetek képviselőiből választott 4 elnökségi tagból tevődik össze. Pénzügyi ellenőr: 2 cenzor, 1 pénztáros. Az elnök fizetéses alkalmazottja az EMKE-nek. Hasonlóképpen alkalmazottja még a megfelelő képesítésű gazdasági ügyekért felelős személy is, aki központi szinten felel az EMKE pénzügyeiért. Az Országos Elnökség javaslatára, jóváhagyható más fizetéses állások létesítése is.

2. Az Országos Elnökséget a közgyűlés választja meg 4 évre. A társ- és sajátszervezeti tagok írásbeli és indokolt kezdeményezése alapján összehívható rendkívüli közgyűlés, mely 2/3-os többségi szavazattal felmentheti az Országos Elnökséget.

3. Az EMKE létrehozza az erdélyi magyar művelődési élet kiemelkedő személyiségekből álló tanácsadó testületét, akik a közművelődési program időszerű feladataira tesznek ajánlásokat.

4. Közgyűlés

a) Az EMKE közgyűlés évente egyszer ülésezik, vagy a társaság székhelyén Kolozsváron, vagy valamely saját- vagy társszervezet székhelyén, amely vállalja ennek megszervezését. A közgyűlés keretében, kötelező módon meghallgatásra kerülnek az elnök és a pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolói. Abban az esetben, ha az előbbieket a közgyűlés nem hagyja jóvá az Országos Elnökség megbízása is visszavonható.

b) Az egyesület fő vezető szerve. A saját és a társszervezetek 1-1 képviselővel/küldöttel vesznek részt a közgyűlésen, akik szavazati joggal rendelkeznek.

c) Ahhoz, hogy a közgyűlés határozatképes legyen, legalább a szavazati joggal rendelkező képviselők fele plusz egy személy jelen kell hogy legyen. A Közgyűlés határozatait egyszerű többségi szavazással hozza. Az alapszabályzat módosításához szükséges döntések esetében 2/3-os többség kell.

d) A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, ezen kívül annyiszor, ahányszor szükség van erre. A Rendkívüli Közgyűlést a tagok 1/3-nak vagy a Országos Elnökség írásos kérésére lehet összehívni. Az összehívás írásos személyi meghívó formájában legkésőbb 10 nappal a gyűlés előtt történik.

e) Ha nem teljesülnek az előírt feltételek, a Közgyűlés újra összeülhet legkésőbb 7 napon belül, az első összehívás dátumától számítva, amikor a jelenlévő tagság számarányától függetlenül döntőképessé válik.

4.1. A Közgyűlés jogköre

a) elfogadja és módosítja az alapszabályzatot

b) meghatározza az egyesület programját és működési szabályzatát

c) megválasztja a Országos Elnökséget és a Cenzorokat

d) elfogadja a költségvetést és elszámolást, valamint a Cenzorok jelentéseit

e) elfogadja vagy elutasítja egy tag felvételét vagy kizárását

f) elfogadja az egyesület sajátszervezeteinek új struktúráját, létesítését

g) javasolja a társulást vagy csatlakozást a különböző nemzeti vagy nemzetközi szervezetekhez, programokhoz, amelyek megegyeznek az egyesület céljaival, tevékenységével

h) elhatározza az egyesület feloszlatását

i) megválasztja a tanácsadó testületet az elnökség javaslatára

5. Országos Elnökség jogköre

a) végrehajtja a közgyűlés határozatait és javaslatait

b) a folyó ügyeket rendezi, képviseli az egyesületet a hatóságok, törvénykezés, és más szervezetekkel való kapcsolattartásban az elnök vagy más elnökségbeli tag felhatalmazásával; felhatalmazza az egyesület egyes tagjait specifikus feladatok elvégzésére

c) társulási, együttműködési szerződéseket köt magán és jogi személyekkel az egyesület céljai elérése érdekében, az alapszabály és az érvényben levő törvények alapján

d) meghatározza az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket

e) belső működési szabályzatot fogad el, munkáltatói szerepkört tölt be az alkalmazottakkal szemben

f) elfogadja a más szervezetekkel való közreműködést illetve társulási szerződéseket

g) megvalósítja az egyesület céljait

h) összeállítja az éves költségvetést, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt

i) összeállítja az éves beszámolót és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti

j) évente összeállítja az egyesület tevékenységi tervét

k) gyakorolja a munkáltatói jogokat

5.1. Az Országos Elnökség évente kétszer ülésezik, ezen kívül ahányszor szükség van rá. A rendkívüli gyűléseket az elnök vagy a Országos Elnökségi tagok 1/3-a hívhatja össze.

5.2. Az Országos Elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza. Ha az elnökségi tag egyenesen érintve van a döntés által, nem vehet részt a szavazásban.

6. Operatív vezetés jogköre

a) elnök – képviseli az egyesületet a hatóságok, törvénykezés, és más szervezetekkel való kapcsolattartásban

- felel az egyesület anyagi javaiért

- vezeti a Közgyűlést és az Országos Elnökség üléseit

- összehívja az Országos Elnökséget és a Közgyűlést

- igazgatja és irányítja az egyesület működését

b) 5 alelnök – az egyes régiókban koordinálják a közművelődési tevékenységet és a más egyesületekkel való kapcsolattartást

c) 4 tag – az elnökség többi tagjával koordináló szerepkört tölt be

(A részletes tevékenységi kört az új alapszabályzat szerinti működési szabályzat fogja előírni.)

d) főtanácsos – irányítja a tanácsadói testületet

7. Cenzorok

Ellenőrzik az egyesület pénzügyi működését és javaslatot tehetnek annak jobbítására.

 

IV. FEJEZET

TÁRSASÁG / EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

1) Rendezvények, tudományos előadások, alkotó, anyanyelvi, kulturális táborok szervezése az anyanyelvi kultúra ápolása, terjesztése érdekében

2) A egyesület tagjainak képzése, továbbképzése, alkotó, anyanyelvi kulturális tanfolyamok, táborok, találkozók, megbeszélések szervezése

3) Hagyományőrző, néprajzi, népművészeti tevékenységek támogatása, szervezése

4) Kiemelten támogatja az anyanyelvű regionális kultúrák művelését

5) Bel- és külföldi anyagi támogatások megszerzése, az alapszabály és a törvények szerinti felhasználása

6) Könyvtárak és levéltárak létrehozása, működtetésük támogatása

7) Hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel bel- és külföldön, a szervezetek és tagok közötti közreműködés támogatása

8) Az egyesület működését támogató és népszerűsítő könyvek, kiadványok, folyóiratok, szórólapok, fordítások, honlapok, szerkesztése, kiadása, terjesztése nyomtatott vagy elektronikus formában

9) Az egyesület elnökségi döntéssel ösztöndíjat, díszoklevelet és kulturális díjakat adományozhat

10) Magyar házak, teleházak, közgyűjtemények, múzeumok, gyűjtemények létrehozása és működtetése az ország határain belül és kívül

11) Országos jelentőségű pályázatok lebonyolítása, pályázati szaktestületek működtetése

12) Tudományos jellegű humán-szociológiai kutatásokban való részvétel és szervezés.

13) A kulturális önkormányzat működését biztosító struktúra kiépítése és működtetése, szakmai egyesületek létrehozása

14) A kulturális és faluturizmus támogatása, szervezése, terjesztése és a hozzá szükséges információk gyűjtése

15) A kulturális munka szakmai színvonalának emelése érdekében az EMKE saját művelődési kiadványt jelentet meg. Támogatja az erdélyi magyar közművelődési élet különféle médiumokban való megjelenítését.

16) Műemlékvédelmi tevékenység

17) Ifjúsági oktatói-nevelöi, kulturális tevékenység

18).Az egyesület létrehozhat gazdasági célú, korlátolt felelősségű társaságo(ka)t, az alapszabály és az érvényben levő törvények keretein belül.

19) EMKE anyagi és erkölcsi vonatkozásban támogatja rendezvények, művészi versenyek szervezését, saját együtteseinek és a csatlakozott társaságok és más intézetek, kulturális közösségek együtteseinek belföldi és külföldi részvételeit. Hasonlóképpen támogatja mások által, az országban vagy határon túl szervezett kulturális és művészi rendezvényeken való részvételét.

20) EMKE lehetőségei szerint támogatja a saját- és társszervezeteket.

21) A romániai magyar kisebbség kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az együtt élő népek kultúrájának kölcsönös megismerésére, az EMKE saját kiadói tevékenységet folyat.

 

V. FEJEZET

ANYAGI FORRÁSOK

1. Célkitűzéseinek megvalósítására az EMKE az alábbi anyagi forrásokra támaszkodik:

a. pénzbeli támogatás állami központi és helyi költségvetésből, az állami kulturális hálózatban lévő épületek, berendezésesek, felszerelések stb. méltányos feltételek melletti használati lehetősége

b. anyagi támogatás a romániai magyar közösségek részéről, képviseleti szervükön keresztül

c. saját rendezvényeiből, könyvkiadásból, jegyek eladásából befolyt jövedelem, saját gazdasági tevékenységéből, audio-vizuális eszközök és termek bérbe adásából

d. hazai és külföldi jogi és természetes személyek részéről történő adományokból, közadakozásokból, szponzorálásból

e. hazai és külföldi közalapítványi, önkormányzati, állami és Európai Uniós pályázatokból

2. EMKE társszervezetei önálló társaságok, pénzügyi szempontból is önállóan kezelik saját vagyonukat, s a saját alapszabályuk szerint felelnek a saját felügyelő bizottságuk előtt.

 

I. FEJEZET

MÁS RENDELKEZÉSEK

1. Egy sajátszervezet megszűnése esetén anyagi javai a saját alapszabályában rögzítettek szerint, vagy az Országos Elnökséggel konzultálva más, a régióban működő civil szervezet vagy magyar történelmi egyház tulajdonába megy át.

2. Az Országos EMKE megszűnése esetén az Országos Elnökség rendkívüli közgyűlést hívhat össze, mely az intézmény önfeloszlatásáról 2/3-os többséggel dönt. Ilyen esetben az EMKE összes vagyona a tevékenységével kapcsolatos levéltári anyaggal együtt azon magyar történelmi egyház tulajdonába megy át, amelyet az önfeloszlatásról döntő közgyűlés kijelöl. Az átadás – átvevés leltár szerint történik az átvevő kötelezve magát, hogy megfelelő feltételek között megőrzi az átvett EMKE vagyont és az esetleges EMKE tevékenység országos szintű újraszerveződése esetén, azt maradéktalanul visszaszolgáltatja.

 

EMKE elnökség

Dr. Széman Péter – Kolozsvár, országos elnök

Dávid Gyula – Kolozsvár, tiszteletbeli elnök

Muzsnay Árpád – Szatmárnémeti, főtanácsos

Dr. Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke

Fekete Réka – Arad, Bánság régió alelnöke

Dr. Fleisz János – Nagyvárad, a Partium régió alelnöke

Serfőző Levente – Nagyszeben, Dél-Erdély régió alelnöke

Balázs Bécsi Attila – Szamosújvár, elnökségi tag

Ferencz Angéla – Csíkszereda, elnökségi tag

Imreh István – Sepsiszentgyörgy, elnökségi tag

Tóth Guttman Emese  – Kolozsvár, elnökségi tag

 

Katona Réka – pénztáros

Ellenőrző bizottság: László Edit közgazdász, Imecs Veronka közgazdász